Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Frontline Worker

Paano ko kakayanin ang stress dulot ng trabaho sa panahon ng COVID-19?

Binago ng COVID-19 ang paraan kung paano tayo magtrabaho. Nagdadala ng takot at pagkabalisa ang pagtatrabaho sa panahon kung saan may umiiral na krisis pangkalusugan, maliban pa sa stress na dala ng pangangailangan na magtrabaho sa ating tahanan at ang panganib na malantad sa COVID-19 bilang essential worker.

Narito ang mga paraan upang makasabay sa at kayanin ang stress dulot ng trabaho na may kinalaman sa COVID-19:

  • Unawain kung paanong lumilitaw ang stress sa iyong pag-iisip, damdamin, at kilos. Maaari kang makaramdam ng samu’t saring emosyon kamukha ng galit, kawalan ng motibasyon, nakalulunod na bigat ng pakiramdam dahil sa labis na emosyon o sobrang kaiisip, burnout o biglang pagbagsak ng kakayahang pisikal, emosyonal, o mental dahil sa matinding pagod, at pagiging hirap sa paggawa ng mga karaniwang gawaing pang-araw-araw.
  • Gumawa ng plano para makabangon sa pagkalugmok at para mapangasiwaan ang stress dulot ng trabaho. Mahalagang maipaalala mo sa iyong sarili na hindi ka nag-iisa sa iyong pinagdaraanan, na marami ring tao ang sumusubok makasabay sa bagong paraan ng paghahanapbuhay. Ibig sabihin, pwede mong bigyan ng puwang ang iyong sarili para alamin ang pinakamainam na paraan na nababagay sa iyo kung paano mong gagawin ang iyong mga tungkulin sa tahanan.
  • Isaalang-alang mo rin na makipag-usap sa iyong mga katrabaho at mga tagapangasiwa sa iyong pinagtatrabahuhan at ipaabot sa kanila ang pinakamahuhusay na paraan kung paanong maging produktibo sa tahanan. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa diskusyon kung ano ang nagpapanatili sa iyong makapagtrabaho nang mahusay sa mga piling sitwasyon, binibigyan mo ang iyong sarili ng opurtunidad na matuto mula sa iba at maipalam din sa mga katuwang sa trabaho kung paano ka nilang masusuportahan kahit kayo ay magkalayo.
  • Kung ikaw ay nagtatrabaho sa iyong tinutuluyan, magandang rekomendasyon ang pagkakaroon ng isang espasyo na para lamang sa pagtatrabaho kung kayang itong paglaanan, at ang pagtatalaga ng malinaw na hangganan sa pagitan ng trabaho at personal na buhay kahit na ikaw ay sa tahanan naghahabapbuhay. Ito ay pwedeng gawin sa pamamagitan ng paglalaan ng oras na ikaw ay mag-o-offline para makapagpahinga, para maasikaso ang mga gawaing personal, at makapaglibang.
  • Tandaan mo rin na kumain at matulog nang regular na oras dahil madalas itong makalimutan gawin ng mga nagtatrabaho sa bahay.
  • Tandaang humingi ng tulong kapag kailangan mo na. Habang lahat man ay nakararanas ng pare-parehong pagsubok na makasabay sa buhay sa gitna ng pandemyang COVID-19, may kani-kaniyang pagkakaiba sa kakayahan at kapasidad sa pagsabay ang bawat isa.

Alalahanin mong ikaw ay pwedeng humingi ng tulong sa iyong mga mahal sa buhay o sa isang propesyunal sa pag-aalaga ng kalusugang pangkaisipan (mental healthcare professional) kapag pataas na nang pataas ang hirap na iyong pinagdaraanan sa mga gawaing pang-araw-araw at sa trabaho,kapag nararamdaman mo na ikaw ay nagpapakalango sa alak, ipinagbabawal na droga at mga ligal na gamot (kabilang na ang mga iniresetang gamot), at kapag ikaw ay nag-iisip na saktan ang iyong sarili o magpakamatay.

Maaari mong kontakin ang mga sumusunod na linya para humingi ng tulong:

  • 911
  • Substance Abuse and Mental Health Services Administration’s (SAMHSA) Disaster Distress Helpline sa numerong 800-985-5990
  • National Suicide Prevention Lifeline sa numerong 800-273-8255
  • Crisis Text Line sa pamamagitan ng pagpapadala ng salitang TALK sa text tungo sa numerong 741741

Para sa karagdagang patnubay, magtungo sa: CDC, MHFA

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo