Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Senior Citizen

Ako ay isang at-risk na senior citizen. Anong mga delivery program ang available para sa akin?

Upang mapigilan ang pagkalat ng komunidad ng COVID-19, mula noong Marso 16, 2020, isinara ng Los Angeles ang lahat ng congregate meal site na nag-ooperate sa county. Dahil dito, upang matiyak na ang mga senior citizen ay patuloy na makatatanggap ng mga kinakailangan nilang pagkain, mga packaged at frozen na mga meal na ipinapamahagi sa mga site na ito. Tingnan ang mapa na may detalyadong mga plano para sa bawat meal site.

Maaari kang tumawag sa inyong lokal na meal provider upang makakuha ng mga slot. Kung hindi ninyo alam kung nasaan o sino ang inyong meal provider, tumawag sa 1-800-510-2020 upang humingi ng tulong. Tandaan na ang mga matatandang may edad na 65 pataas ay dapat magpadala ng miyembro ng pamilya, kaibigan o tagapag-alaga na wala pang 65 taong gulang upang mag-pickup ng mga pagkain sa mga site na ito.

Ang Los Angeles County Workforce Development, Aging and Community Services (WDACS) ay naglunsad din ng isang libreng programa ng pickup at delivery. Maghahatid ang Critical Delivery Service ng mga grocery, gamit sa bahay, at iba pang mahahalagang pangangailangan ng mga matatanda at indibidwal na may kapansanan na hindi makaalis na kanilang tahanan dahil sa COVID-19. Ang mga item ay maihahatid 24 na oras bawat araw, 7 araw kada linggo, nang walang gastos sa inyo. Walang kinakailangang proseso ng aplikasyon, gayunpaman, ang mga item ay dapat bayad na at handa nang i-pickup. Ang mga delivery ay maaaring i-skedyul sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-888-863-7411 mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Maaari ninyong magamit ang serbisyong ito nang apat na beses o 40 milya bawat buwan, alinman ang maunang maubos.

Source: Los Angeles County

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo