Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Senior Citizen

High risk ako para sa COVID-19. Paano ko madadalaw ang aking mga mahal sa buhay nang ligtas?

Isa sa mga bagay na hindi natin nagagawa sa ngayon dahil sa pandemyang COVID-19 ay ang pakikipagtipon sa ating mga mahal sa buhay, habang tumutulong tayo sa pagbawas ng pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng pagdistansyang sosyal at pananatili sa bahay. Kung ninanais ninyong dumalaw sa mga mahal sa buhay nang personal, ito ang mga dapat ninyong isaalang-alang upang maging ligtas:

Alamin kung kailan dapat ipagpaliban o i-kansela ang inyong dalaw. Ipagpaliban o i-kansela ang inyong dalaw kung kayo o ang inyong mga dadalawin ay na-expose sa taong may COVID-19 sa huling 14 na araw o 2 linggo. Kung kayo o ang inyong dadalawin ay nag-positibo sa COVID-19, huwag nang isiping dumalaw. Ang mga taong nagkaroon ng close contact sa mga taong may COVID-19 ay dapat manatili sa bahay at magbantay sa paglabas ng sintomas. Maaari kayong magkaroon ng malalang sakit mula sa COVID-19 dahil sa inyong mga pre-existing condition.

Kadalasang tumataas ang inyong risk habang nakikisalamuha kayo sa mas maraming tao, at habang tumatagal ang mga interaksyong ito, mas mataas ang tsansang mahahawa kayo ng COVID-19. Kung pinaplano ninyong dumalaw sa mga mahal sa buhay, mabuting isipin bago ang dalaw kung ilang tao ang inyong makakasalamuha, kung kayo ay mananatili sa loob ng kanilang bahay o sa labas, at kung gaano katagal ang kabuuang dalaw.

Panatilihin ang social distancing o pagdistansyang sosyal sa inyong dalaw, kahit na ang dinadalaw ninyo ay malalapit na kapamilya at kaibigan. Inirerekomenda na magkita-kita kayo sa labas ng bahay, tulad ng bakuran o pinakamalapit na parke. Kung hindi ito maaaring gawin, siguraduhing maayos ang bentilasyon ng hangin at sapat ang laki ng lugar upang makapag-social distancing. Buksan ang mga bintana at pintuan. Ayusin ang mga mesa at upuan na malayo nang 6 na talampakan o higit pa.

Isaalang-alang ang mga aktibidad na maaaring magdistansyang sosyal. Humanap ng pagbati na hindi kailangang maghawakan. Parating isuot ang inyong personal protective equipment o kagamitang pamproteksyon sa sarili tulad ng face mask o telang pantakip sa mukha, at himukin ang inyong mga kaibigan at kapamilya na magsuot din ng mga ito. Kung alam nila na kayo ay high-risk, dapat nilang maintindihan na mas malaki ang inyong tsansang magkasakit nang malala mula sa COVID-19 at kailangan nila kayong protektahan.

Gumawa ng talaan ng mga taong dumalaw sa inyo o dinalaw ninyo. Ang listahan ng mga taong inyong nakasalamuha ay makakatulong sa pagko-contact tracing sakaling kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ay magkaroon ng COVID-19.

Source: CDC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo