Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Frontline Worker

Ako ay live-in caregiver. Paano ko mapoprotektahan ang aking sarili at ang aking pasyente mula sa COVID-19?

Ayon sa Los Angeles County Department of Public Health, ang mga tauhan ng In Home Supportive Service (IHSS) na mas karaniwang nasa ating pamayanan bilang mga live-in caregiver ay may ginagampanang mahalagang papel sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga taong high risk na makakuha ng matinding karamdaman mula sa COVID-19.

Kung ang inyong pangunahing responsibilidad ay paglilinis ng bahay, paghahanda ng pagkain at/o pagpapakain sa inyong pasyente, paglalaba, at pag-aalaga ng kanilang personal na kalinisan tulad ng pagdadala sa banyo, pangangalaga sa bibig, pagligo, at pag-aayos sa sarili, narito ang ilan sa mga bagay na kailangan ninyo upang mapanatiling ligtas ang inyong sarili at ang inyong pasyente mula sa COVID-19:

  • Lumikha ng plano sa kaligtasan at isama ito sa inyong gawain.

Ilang halimbawa ng gawaing pangkaligtasan ay paghuhugas ng inyong mga kamay, bago at pagkatapos ng inyong mga gawain sa pangangalaga tulad ng pagpapakain sa pasyente, pagbibigay ng gamot, pagtulong sa personal na kalinisan at pangangalaga, at iba pa. Hugasan ang inyong mga kamay nang madalas at hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at tubig. Kung walang sabon at tubig, maaari kayong gumamit pansamantala ng hand sanitizer na may hindi bababa sa 60% na alcohol. Maliban sa paglilinis ng inyong mga kamay, magdisimpekta ng madalas na hinawakang surface.

Tingnan din: Paano ako maghuhugas ng kamay upang hindi makakuha ng COVID-19?

  • Kapag nagbibigay ng pangangalaga, magsuot ng wastong personal protective equipment (PPE) tulad ng mga face mask at guwantes, kung mayroon.

Kapag nakikipag-ugnayan kayo sa inyong pasyente, mahalagang magsuot ng naaangkop na PPE. Magsuot ng face mask, mas mainam gamitin ang surgical mask o N-95 mask na walang valve. Kung hindi available ang mga ito, maaari kayong gumamit ng telang pantakip sa bibig at ilong na gawa sa bahay na may hindi bababa sa dalawang layer.

Mahalagang tandaan na ang pagsusuot ng face mask at iba pang mga PPE ay hindi pamalit sa mga hakbang upang makaiwas tulad ng madalas na paghuhugas ng kamay at pagpapanatili ng pagdistansyang sosyal mula sa mga taong hindi ninyo kasama sa bahay. Matapos ang bawat pakikipag-ugnayan sa inyong pasyente, inirerekomenda ang maayos at responsableng pagtapon ng mga nagamit nang PPE sa pamamagitan ng pagtapon ng mga ito sa basurahang may takip, at agarang paghuhugas ng inyong mga kamay pagkatapos ng pagtatapon.

Tingnan din: Ano ang pinakamabisang uri ng face mask na dapat kong gamitin?

  • Panatilihin ang pagdistansyang sosyal sa mga taong hindi ninyo kasama sa bahay.

Ang pagdidistansyang sosyal ay isang mahalagang hakbang sa pag-iwas sa COVID-19. Iwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan, panatilihin ang 6 na talampakang distansya mula sa ibang mga tao. Limitahan ang pagbisita at hikayatin ang pagpapanatili ng mga makabuluhang koneksyon sa mga mahal sa buhay ng inyong pasyente sa pamamagitan ng mga iba’t-ibang uri ng teknolohiya tulad ng video chat.

Source: LA Public Health

Para sa iba pang mga resource, magtungo sa:

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo