Bumalik sa panimula

Medikal

Ano ang contact tracing?

Ang contact tracing, o pagtunton sa mga nakasalamuha, ay isa sa mga simple at kompidensyal na proseso na ginagamit ng LA Public Health upang mabawasan ang pagkalat ng mga nakahahawang sakit. Maaari kayong makatulong sa pamamagitan ng pagsagot sa tawag, at pagdedeklara kung saang mga lugar kayo nagpunta at kung sino ang inyong mga nakasalamuha habang kayo ay nagdadala ng nakahahawang sakit.

Mayroong tatawag sa inyo mula sa “LA Public Health” o 1-833-641-0305. Tatawagan din nila ang mga taong nakasalamuha ninyo, ngunit hindi nila sasabihin ang inyong pangalan o contact information, upang makapaghanda silang mag-quarantine sa bahay at mapigilan ang pagkalat ng sakit.

Ang kagawaran ng kalusugan ay walang karapatan na magtanong tungkol sa inyong impormasyong personal na walang kaugnayan sa inyong kalusugan, tulad ng estado ng inyong imigrasyon. Maaari ring makatulong ang mga contact tracer na mabigyan kayo ng tulong tulad ng pagkuha ng COVID-19 test lalo na kung wala kayong kakayanang gawin ito nang mag-isa.

Source: Los Angeles County, LA Public Health

Translation reference: Diksyonaryong COVID-19

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo