Bumalik sa panimula

Medikal

Ano ang pagkakaiba ng Influenza (Flu) sa COVID-19?

Habang nakakaranas tayo ng mas malamig na panahon, magkakaroon ng mga pagkakataong nagkakasakit tayo at nagtataka tayo kung ang nararanasan natin ay simpleng trangkaso, o ang novel coronavirus na mas kilala bilang COVID-19.

Sa madaling salita, ang Influenza (flu) at COVID-19 ay kapwa nakahahawang mga respiratory illness, ngunit ang trangkaso ay sanhi ng impeksyon mula sa Influenza virus habang ang COVID-19 ay sanhi ng impeksyon mula sa novel coronavirus na tinatawag na SARS-CoV-2.

Narito ang ilan sa mga bagay na ipinakita ng mga pag-aaral tungkol sa COVID-19 na naiiba sa flu o trangkaso:

  • Ang COVID-19 ay tila mas madaling kumalat sa trangkaso.
  • Ang COVID-19 ay maaaring maging sanhi ng mas malubhang karamdaman sa ilang mga tao, partikular na ang mga matatanda at mga may pre-existing medical condition na nagpapahina sa kanilang immune system.
  • Mukhang mas matagal bago magpakita ang mga sintomas ng COVID-19 at maaari din silang makahawa nang mas matagal na panahon kumpara sa trangkaso.
  • Mayroong available na bakuna na nakakaprotekta laban sa trangkaso, habang ang mga bakuna upang maiwasan ang COVID-19 ay nabigyan pa lamang ng Emergency Use Authorization ng Food and Drug Administration (FDA) at hindi pa available para sa publiko.

Dahil sa mga datos na ito, ang pinakamahusay na paraan upang makaiwas ang sakit na COVID-19 ay ang pag-iwas na mahawa sa virus nito.

Tingnan din: Mahina ang aking immune system. Paano ko mapoprotektahan ang aking sarili sa COVID-19?

Kung hindi maganda ang inyong pakiramdam, at nagtataka kayo kung ang dinaramdam ninyo ay trangkaso o COVID-19, narito ang mga sintomas na makatutulong sa inyong makilatis kung ano ang sakit ninyo at makagawa kayo ng informed na desisyon kung paano humingi ng paggamot.

Ang kapwa COVID-19 at trangkaso ay may magkakaibang antas ng mga sintomas, na kinabibilangan ng: lagnat, panginginig, pag-ubo, hirap sa paghinga, pagkahapo, pananakit ng lalamunan, baradong ilong o tumutulong uhog, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pagsusuka at pagtatae.

Gayunpaman, ang karanasan sa mga sumusunod na sintomas ay makakatulong sa iyo na makilala na maaaring mayroon kang COVID-19:

  • Lubhang hirap sa paghinga
  • Walang humpay na paninikip o pananakit ng dibdib
  • Pagkalito
  • Hirap gumising o manatiling may malay
  • Pangingitim ng labi o mukha

Kung nakakaranas kayo ng ilan o lahat ng mga sintomas na ito, kailangan ninyong humingi ng agarang tulong medikal sa pamamagitan ng pagtawag sa 911.

Para sa karagdagang patnubay, magtungo sa: CDC

Tingnan din: Paano ko malalaman kung kailangan ko nang tumawag ng 911?

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo