Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Senior Citizen

Paano ako maghuhugas ng kamay upang hindi makakuha ng COVID-19?

Ang paghuhugas ng kamay ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang maproktektahan ang inyong sarili mula sa COVID-19. Ito ang inirerekomendang paraan ng paghuhugas ng kamay upang matanggal ang COVID-19 droplets mula sa inyong mga kamay at hindi ito makapasok sa inyong mga mata, ilong, at bibig kapag humahawak kayo sa inyong mukha.

Hugasan ang mga kamay gamit ang malinis na tubig. Gumamit ng sabon. Ang paggamit ng sabon ay nakatatanggal ng pawis at langis sa kamay kung saan kumakapit ang mga germs.

Kuskusing mabuti ang mga kamay nang 20 segundo o higit pa. Kasing-tagal nito ang pagkanta ng “Maligayang Bati” nang 2 beses. Kuskusin ang mga galanggalangan, mga palad, sa gitna ng mga daliri, sa ilalim ng mga kuko, at sa likod ng mga palad. Ang pagkuskos ay nakatatanggal ng germs mula sa inyong mga kamay.

Hugasan nang mabuti ang mga kamay gamit ang bahagyang mainit na tubig. Gumamit ng paper towel habang pinipihit pasara ang gripo upang hindi na ulit hahawakan ang mga surface na maaaring may germs. Tuyuin nang mabuti ang mga kamay.

Kung walang tubig at sabon na malapit sa inyo, maaaring gumamit pansamantala ng hand sanitizer na may 60 porsiyentong alcohol o higit pa.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo