Bumalik sa panimula

Medikal

Paano kumakalat ang COVID-19?

Ang sakit na COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng mga droplets o maliliit na patak kapag ang isang tao na may COVID-19 ay umuubo, bumabahing, o nagsasalita.

Maaari itong makuha sa pamamagitan ng paghawak sa mga surface na may virus at pumapasok ito sa katawan kapag hinahawakan ninyo ang inyong mukha lalo na ang inyong mga mata, ilong, at bibig. Maaari din itong makuha mula sa close contact, kapag nakisalamuha nang malapitan sa taong may COVID-19 tulad ng pag-aalaga sa maysakit.

Ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19 ay lagnat, ubo, hirap sa paghinga, at mayroon ding panginginig, sakit ng kalamnan o katawan, pagkahapo, sakit ng ulo, o kawalan ng panlasa o pang-amoy.

Source: LA Public Health

Translation reference: Diksyonaryong COVID-19

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo