Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Senior Citizen

Paano kumakalat ang COVID-19?

Ang COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng mga droplets o maliliit na patak na mula sa taong may COVID-19 kapag sila ay umuubo, bumabahing, o nagsasalita.

Maaari itong kumalat mula sa mga surface na may COVID-19 virus, at pumapasok ito sa inyong katawan kapag kayo ay humawak sa mga kontaminadong surface at humawak sa inyong mukha lalo na sa inyong mga mata, ilong, at bibig. Maaari din itong kumalat sa pamamagitan ng close contact, o malapit na pakikisalamuha sa mga taong may COVID-19, tulad halimbawa kapag nag-aalaga kayo ng mga taong may sakit dulot ng COVID-19.

Ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19 ay lagnat, ubo, hirap sa paghinga, at maaari ding magdulot ng pangangatog, pananakit ng katawan, pagkahapo, sakit ng ulo, o pagkawala ng panlasa o pang-amoy.

Source: LA Public Health

Translation reference: Diksyonaryong COVID-19

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo