Bumalik sa panimula

Medikal

Ang aking anak ay may mga sintomas na naaayon sa COVID-19. Paano ko siya aalagaan habang nananatiling ligtas?

Ayon sa mga pag-aaral, ang peligro ng mga bata mula sa COVID-19 ay lumilitaw na mas mababa kaysa matatanda. Tila mas madaling makakuha ng virus ang mga matatanda, at mas malaki rin ang kanilang tsansang magkaroon ng malubhang sakit mula sa COVID-19.

Nangangahulugan ito na mahalagang bahagi ng pangangalaga ng isang batang may COVID-19 ay ang pag-iwas na mahawa ang ibang kasama sa bahay ng sakit. Lalong ingatan ang inyong mga kasama sa bahay na may edad 65 pataas, sinumang may malalang kondisyon o kapansanan na nakaaapekto sa puso, baga, o immune function, pati na ang mga buntis.

Nagbigay ang LA Public Health ng mga alituntunin sa pag-aalaga ng mga taong may pre-existing medical condition at mga buntis.

Ang mga batang may mga pre-existing medical condition ay maaaring mas at risk para sa COVID-19. Nagpapahiwatig ang kasalukuyang mga pag-aaral na ang mga batang may kumplikadong medical history, na may genetic, neurologic, metabolic na kondisyon, o may congenital heart disease ay maaaring mas at risk para sa malubhang karamdaman mula sa COVID-19. Katulad ng matatanda, ang mga batang may labis na timbang, diabetes, at malalang sakit sa baga, sakit na sickle cell, o immunosuppression ay maaari ring mas at risk para sa matinding karamdaman mula sa COVID-19. Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa: CDC

Kung ang inyong anak ay may mga sintomas na naaayon sa COVID-19, narito ang mga bagay na maaari ninyong gawin upang mapangalagaan sila habang nananatiling ligtas at pinoprotektahan ang iba pang mga kasama sa bahay mula sa COVID-19:

- Ipaalam sa inyong anak na may sakit na manatili sa kanilang sariling silid, hangga’t maaari. Kung wala silang sariling silid, pumili ng isang bahagi ng bahay kung saan sila maaaring bumukod mula sa ibang tao. Isaalang-alang ang paggamit ng barrier sa pagitan ng bata at iba pang mga kasama sa bahay.
- Pagamitin na hiwalay na banyo ang inyong anak na may sakit, hangga’t maaari. Kung hindi man, siguraduhing linisin at disimpektahin ang banyo pagkatapos ng bawat paggamit. Tingnan ang payo ng LA Public Health kung paano linisin ang iyong bahay nang maayos upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.
- Kung ang inyong anak ay lampas sa dalawang taong gulang, kayang mag-alis sa sarili ng pantakip sa mukha, at walang malalang problema sa paghinga, tulungan silang gumamit ng face mask kapag sila ay nasa paligid ninyo at iba pang mga kasama sa bahay sa lahat ng oras.
- Turuan ang inyong anak na gumamit ng tisyu kapag babahing o uubo at itapon nang maayos ang kanilang mga ginamit na tisyu. Kung sakaling wala silang tisyu, turuan silang bumahing o umubo sa loob ng kanilang siko at agad na maghugas ng kanilang mga kamay at braso.
- Kung maaari, italaga ang inyong sarili o isang kasama sa bahay bilang nag-iisang tagapangalaga ng inyong anak. Ang ibang mga kasama sa bahay ay makatutulong sa ibang paraan, ngunit pinakamahusay kung isang tao lamang ang regular na nakikisalamuha sa batang may sakit. Ang kanilang tagapangalaga ay dapat nakasuot ng personal protective equipment (PPE) tulad ng face mask at magsuot ng guwantes kapag hinahawakan ang bata o ang kanyang mga laruan, kumot, pinggan, at iba pa. Kahit gumagamit ang tagapangalaga ng guwantes, ang madalas na paghuhugas ng kamay ay napakahalaga para hindi siya mahawa ng sakit. Dapat iwasan ng tagapangalaga na hawakan ang kanilang sariling mukha, mata, ilong, o bibig maliban kung ang kanilang mga kamay ay nahugasan nang mabuti.
- Isaalang-alang ang paggamit ng mga disposable na kagamitan para sa pagkain ng bata. Ang mga plato at utensil na ginamit ng inyong anak ay kailangang hugasan ng dishwashing liquid at mainit na tubig pagkatapos ng bawat paggamit, o gumamit ng dishwasher kung mayroon.

Kung ang inyong anak ay nagpapakita ng alinman sa mga sintomas na ito, humingi ng agarang tulong medikal sa pamamagitan ng pagtawag sa 911:

  • Problema sa paghinga
  • Paninikip o pananakit nang dibdib na hindi nawawala
  • Pagkalito
  • Hindi magising o hindi kayang manatiling gising
  • Pangingitim ng labi o mukha

Kung ang inyong anak ay maliit pa at hindi nakakainom ng mga likido, makipag-ugnay kaagad sa healthcare provider ng iyong anak.

For more guidance, go to: CDC, LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo