Bumalik sa panimula

Mental Health at Wellness

Isa akong gig worker na walang health insurance. Saan ako makahahanap ng mga libreng mental health service?

Kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay nasa krisis ngayon at nangangailangan ng agarang tulong, mangyaring tumawag agad sa 911.

Kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay nakaramdam ng labis na stress at/o nagkakaroon ng kagustuhang saktan ang inyong sarili o ibang tao, tumawag sa Los Angeles County Department of Mental Health 24/7 Access Center Helpline sa 800-854-7771, sa National Suicide Prevention Lifeline na 800-273-8255, sa Trans Lifeline sa numerong 877-565-8860, sa Substance Abuse at Mental Health Services Administration (SAMHSA) Disaster Distress Helpline sa 800-985-5990, o i-text ang "LA" sa 741741 upang makakausap ng Crisis Text Line na tagapayo.


Maraming mga libre o murang mga mental health service sa Los Angeles County.

PAUNAWA: Hindi ito komprehensibo at kumpletong listahan. Patuloy kaming magdaragdag ng mga serbisyo dito.

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo