Bumalik sa panimula

Mental Health at Wellness

Nagkakaroon ako o ang aking mahal sa buhay ng pagnanasang magpakamatay. Ano ang aking gagawin?

Kung nakararanas kayo o ang inyong mahal sa buhay ng pagkabalisa, kalungkutan, o pagkalumbay, at nagkakaroon kayo ng kaisipan na nais ninyong magpakamatay, nakikiusap kaming agad kayong humingi ng saklolo. Maaari kayong tumawag sa mga hotline na ito:

  • 911
  • Substance Abuse and Mental Health Services Administration’s (SAMHSA) Disaster Distress Helpline at 800-985-5990
  • National Suicide Prevention Lifeline at 800-273-8255
  • Crisis Text Line by texting TALK to 741741

Kung ang inyong mahal sa buhay ay lumapit sa inyo at nagsabi na mayroon silang intensyon na saktan ang kanilang sarili o kitilin ang kanilang sariling buhay, pinapayuhan kayong gamitin ang limang hakbang ng Mental Health First Aid:

  • Alamin ang panganib na sila ay mananakit ng sarili o magpapakamatay
  • Makinig nang walang panghuhusga
  • Paalalahanan sila na hindi sila nag-iisa
  • Himukin silang sumangguni sa mental health professional, kung may kakayanan
  • Himukin silang humanap ng mga paraan para palakasin ang sarili

Para sa karagdagang patnubay, magtungo sa: American Foundation for Suicide Prevention

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo