Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Ano ang aking mga karapatan bilang biktima ng domestic abuse o violence?

Kung kayo ay biktima ng domestic abuse o violence, may mga karapatan kayo. Depende kung saan kayo nakatira, maaaring iba ang nakapaloob sa inyong mga karapatan.

Gayunpaman, nakasaad na sa lahat ng mga estado na pumirma sa Crime Victims' Rights Act, karamihan sa mga nasasakupang hurisdiksyon ay nag-aalok ng mga sumusunod na pangunahing proteksyon:

  • Karapatan na maging protektado mula sa akusado kapag may katwiran
  • Karapatan sa makatuwiran, tumpak at napapanahong abiso ng anumang paglilitis sa korte publiko
  • Karapatan na hindi maihiwalay sa anumang paglilitis sa korte publiko, maliban kung makatanggap ang korte ng malinaw at nakakukumbinsing katibayan at nagpasiya na ang patotoo ng biktima ay mababago kung makarinig sila ng patotoo ng iba
  • Karapatang mapakinggan nang may katuwiran sa anumang paglilitis sa korte publiko ng distrito na namamahala ng pagpapakawala, pag-apela, pagsentensya, o paglayang may kondisyon
  • Karapatan sa buo at napapanahong restitution o pagpapanumbalik na itinadhana ng batas
  • Karapatan sa paglilitis nang walang pagkaantalang hindi makatwiran
  • Karapatang tratuhin nang may pagkamakatarungan at may paggalang sa dignidad at privacy ng biktima

Mahalagang tandaan na ang mga karapatang ito ay walang bisa hangga't magawa ang pag-aresto sa maysala.

Para sa karagdagang mga resource, magtungo sa: Anong mga resource ang available para sa mga biktima ng domestic violence?

360005633295__14_FINAL.png
Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo