Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Ano ang kailangan kong malaman tungkol sa paghingi ng legal na tulong bilang biktima ng domestic violence?

Ang pagkuha ng legal na tulong bilang biktima ng domestic violence ay makakatulong sa inyong protektahan ang inyong mga karapatan. Kinakatawan ng inyong abogado ang inyong mga interes at sila ang inyong tagapagtaguyod sa korte. Maaari silang magbigay sa inyo ng mga pagpipiliang hakbang na dapat ninyong isaalang-alang at lahat ng posibleng mga kalabasan mula sa mga ito.

Huwag matakot na mag-interview ng mga potensyal na abugado upang matiyak na naiintindihan nila ang inyong kaso.

Kung hindi ninyo kayang magbayad ng abugado, maaaring kayong maging eligible para sa libre o discounted na payong legal.

Kung nakatira kayo sa Los Angeles, maaari kayong kumonsulta sa mga sumusunod na mapagkukunan:

Specializes in Asian or Pacific Islander (API) clients. Cantonese, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Mandarin, Tagalog, Thai, Vietnamese and 20 other Asian languages available.

24/7 hotline: 800-339-3940

  • Rainbow Services, Ltd.

24/7 hotline:  310-547-9343

  • Jewish Family Service of LA

24/7 hotline:  818-505-0900

  • Asian Americans Advancing Justice

Tagalog: 855-300-2552

English: 888-349-9695

  • Harriett Buhai Center for Family Law: 213-388-7515
  • LA LGBT Center

Walk-in hours cancelled until further notice.

General intake: 323-993-7670

  • Legal Advocacy Project for Survivors: 323-993-7649
  • Levitt & Quinn Family Law Center

Application can be found at www.levittquinn.org/services. Submit application via email or fax. Staff will follow up via phone.

Email: intake@levittquinn.org

  • Pepperdine Legal Clinic

Available for intakes (information, brief advice and counsel only)

New callers can leave messages at 310-506-6344.

Source: Break the Cycle

360005752356__16_FINAL.png
Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo