Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Mayroon bang mga domestic violence program sa Los Angeles na makakatulong sa mga nagsasalita ng Tagalog?

Kung kayo o ang inyong kakilala ay nakararanas ng krisis ngayon at kailangan ng agarang tulong, tumawag sa 911.

PAUNAWA: Hindi kumplete ang listahang ito. Patuloy kaming magdaragdag ng mga available na serbisyo dito.

  • Ang Los Angeles County Domestic Violence Council (DVC) ay sumusuporta sa pamamaraang nakasentro sa mga biktima o survivor ng domestic violence, at mayroon silang coordinated na approach sa buong bansa upang tugunan ang intimate partner violence (IPV).
  • Kung kailangan ninyo ng tulong o suporta para tugunan ang domestic violence, tumawag sa DV Hotline sa (800) 978-3600 o 2-1-1.
Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo