Bumalik sa panimula

Medikal

Ano ang aking mga karapatan bilang isang pasyente?

Hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng importansya na malaman ninyo ang inyong mga karapatan, nagbago ang ating paghahanap at pagtanggap ng mga atensyong medikal mula noong sumiklab ang krisis sa kalusugan na COVID-19. Narito ang ilan sa inyong mga karapatan bilang isang pasyente:

  • Karapatan sa impormasyon

Kapag gumagawa ng mga medikal na desisyon, may karapatan kayong makuha ang lahat ng impormasyong kailangan ninyo tungkol sa anumang iminumungkahing pamamaraan ng paggamot. May karapatan kayong makakuha ng impormasyon tungkol sa mga proseso ng paggamot, mga panganib na kaakibat ng mga pagpipiliang procedure, o iba pang mga kahalili na maaaring tuklasin. Maaari rin kayong humiling o tumanggi sa panggagamot ayon sa sakop ng batas.

  • Karapatan sa privacy

Ipinagbabawal ng Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) ang sinumang healthcare provider, service plan, o contractor na ibunyag ang anumang impormasyong medikal nang walang pahintulot. Anumang pagtatalakay sa kaso, konsultasyon, pagsusuri, ay dapat na isagawa nang may privacy. Ang inyong mga talaang medikal at lahat ng mga komunikasyong kaugnay sa pangangalaga sa inyo, ay dapat manatili sa loob ng ospital. Dapat kayong makatanggap ng isang “Notice of Privacy Practices” mula sa inyong pasilidad na nagpapaliwanag sa mga karapatang ito.

Ang pederal na batas na tinawag na Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ay nagpoprotekta sa inyo at sa inyong mga medikal na tala. Bilang isang pangkalahatang tuntunin, dapat pahintulutan ng mga pasyente ang anumang pagsisiwalat ng kanilang protektadong impormasyon sa kalusugan. Ang HIPAA ay hindi gumagambala sa mga proseso ng pangangalaga ng pasyente, kaya ang mga doktor, nars, laboratoryo, at iba pang mga healthcare professional ay maaaring tumalakay ng mga plano sa paggamot at status ng kalusugan ng pasyente.

Gayunpaman, ang mga pasyente ay may karapatang makita at makatanggap ng mga kopya ng kanilang mga medikal na tala, may karapatang humiling ng isang pagbabago sa kanilang mga talaan kung may nagawang balidong pagkakamali, kontrolin kung sino ang may alam tungkol sa kanilang impormasyon sa kalusugan, tingnan ang isang accounting ng kanilang non routine disclosures, higpitan ang impormasyon na makarating sa mga kapamilya/kaibigan, magsumite ng mga reklamo, at makatanggap ng abiso ng mga kasanayan ukol sa privacy.

  • Mga karapatang kaugnay sa COVID-19

Kapag kayo ay binigyan ng test para sa COVID-19, mahalagang malaman ninyo na ang isang banta sa public health ay nangangahulugang kailangang maiulat sa mga awtoridad ang ilan sa inyong data sa mga public health authorities.

Inihayag ng US Department of Health and Human Services (HHS) ng Estados Unidos na ang mga laboratoryo at tagapagbigay ay dapat mag-ulat ng mga resulta ng COVID-19 upang mabigyan ang mga opisyal ng kalusugan ng komprehensibong data upang makapagpasya ng mga polisiya para sa lahat. Ang impormasyong kinokolekta ay: ang order ng test, resulta ng test, edad ng pasyente, race, ethnicity, kasarian, zip code, county, petsang in-order ang test. Ang data na ito ay direktang iniuulat sa CDC.

Nitong Hunyo 4, 2020, ang HHS ay naglabas ng patnubay kung paano dapat mag-ulat ang mga tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan, mga sentro ng testing para sa COVID-19, at ang mga laboratoryo ay dapat mag-ulat ng mga karagdagang data kasabay ng mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19.

  • Karapatang ipaglaban ang medikal na billing

Kung sa palagay ninyo ay mali ang sinisingil sa inyo, may karapatan kayong humiling ng naka-itemize na budget o detalyadong resibo ng mga kagamitan, at i-dispute ang anumang mga kamaliang mahanap. Maaari kayong tumawag sa inyong medical provider billing department upang magtanong tungkol sa anumang mga hindi pagkakaunawaan sa pagsingil.


Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa:

Tignan din: Paano makakapagpagamot para sa COVID-19 ang mga taong hindi dokumentado?

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo