Bumalik sa panimula

Medikal

Ligtas bang pumunta sa emergency room?

Kung kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal, mahalagang malaman ninyo na ligtas pumunta sa emergency room. Habang mayroon kayong mga alalahanin tungkol sa COVID-19, huwag mag-alinlangang maghanap ng urgent na pangangalaga para sa inyong sarili at mga mahal sa buhay.

See also: Paano ko malalaman kung kailangan ko nang tumawag ng 911?

Ang mga outpatient clinic, mga emergency department at ospital ay nagsasagawa ng kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 kabilang ang pag-screen ng sintomas bilang pre-registration, naaangkop na PPE para sa mga healthcare worker, at pagdidistansyang sosyal sa loob ng mga pasilidad.

Maraming mga healthcare facility ang nagbabawas sa in-person na pag-aalaga gamit ang telehealth. Isipin na ito ay tulad ng mga tawag sa iyong doktor gamit ang Facebook Messenger o Viber  upang makuha ang pangangalagang na kailangan ninyo nang mabilis at ligtas. Maaari ninyo itong gawin sa kaligtasan ng inyong sariling tahanan, at sa maginhawang oras para sa iyo.

Ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay nag-aalok ng gabay para sa mga healthcare facility at managing operations sa pandemyang COVID-19. Binabalangkas ng CDC ang mga rekomendasyon para sa mga healthcare facility upang magpatakbo nang epektibo at ligtas sa panahon ng pandemya. Ang mga healthcare facility, partikular ang mga emergency room, ay nabago ang paraan ng paghahatid ng kanilang mga serbisyo at nililimitahan ang in-person na pangangalaga.

Ang mga healthcare facility ay nagsasa-ayos din ng kanilang standard na procedure sa paghahatid ng mga healthcare service upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19.

  • Inirekomenda ng CDC ang screening at triage para sa lahat ng pumapasok sa healthcare facility para sa anumang sintomas ng COVID-19. Nangangahulugan ito na kukuhanin ng healthcare worker ang inyong temperatura at tatanungin kayo o ang mga miyembro ng inyong pamilya ng mga katanungan sa kalusugan pagdating ninyo sa iyong piling healthcare facility.
  • Ang mga healthcare facility ay gumagawa ng mga hakbang upang matiyak na ang lahat ay sumusunod sa patakaran sa pagsusuot ng pantakip sa mukha at mga kasanayan sa kalinisan sa kamay. Kayo at ang mga miyembro ng inyong pamilya ay maaaring bigyan ng face mask o hilingan na disimpektahin ang inyong mga kamay pagdating ninyo sa healthcare facility.
  • Inirerekomenda din ng mga healthcare facility na limitahan at subaybayan ang mga punto ng pagpasok para sa layuning paghiwalayin ang mga maaaring may COVID-19 at sa mga may alalahaning medikal na walang kaugnayan sa COVID-19. Inirerekomendang pangasiwaan nila ang visitor access at paggala sa loob ng pasilidad. Iminumungkahi rin ng CDC sa mga healthcare facility na ipatupad ang pagdistansyang sosyal sa mga silid hintayan at mga emergency room.
  • Nangangahulugan ito na maaaring kailanganin ninyong pumunta sa doktor nang mag-isa, o kung kasama ninyo ang mahal ninyo sa buhay ay maaaring hindi ninyo sila mahintay sa loob ng healthcare facility. Kung dadalhin ninyo ang inyong lolo't lola sa doktor, maaaring kailanganin ninyong tiyakin na mayroon silang mga paraan upang tawagan kayo kapag natapos na sila sa kanilang bisita sa doktor.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring basahin ang mga alituntunin ng CDC kung paano inatasan ang mga healthcare facility na mag-operate sa panahon ng pandemyang COVID-19.

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo