Bumalik sa panimula

Medikal

Paano ko masusundan ang immunization schedule ng aking anak sa panahon ng COVID-19?

Habang may mga kaso ng COVID-19 sa Los Angeles County, ang mga pagbabakuna at regular na pagbisita sa healthcare provider ng inyong anak ay mahalaga lalo na para sa mga batang mas bata sa dalawang taong gulang, upang masiguro ninyo ang kanilang kalusugan at kaligtasan.

Binabakunahan ang mga bata upang maprotektahan sila mula sa malubha at life-threatening na mga sakit tulad ng tigdas, beke, ubo, at trangkaso. Regular na bumisita sa healthcare provider ng inyong anak upang makakuha ng mga bakuna na kailangan ng inyong anak. Para sa impormasyon tungkol sa mga uri ng immunization na kailangan ng inyong anak batay sa kanilang edad, maaari kayong magpunta sa immunization schedule sa CDC dito. www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html

Kung nag-aalala kayo tungkol sa pagdadala sa inyong mga anak sa ospital sa panahon ng COVID-19, mahalagang malaman ninyo na ito ay normal na pag-aalala para sa sinumang nangangailangan ng pangangalagang medikal. Ang mga healthcare facility, kabilang ang mga klinika at drugstore, ay gumagawa ng mga hakbang upang matiyak ang inyong kaligtasan habang naghahanap kayo ng pangangalagang medikal at paggamot.

Tingnan din: Kung kinakailangan kong pumunta sa ospital, ano ang dapat kong gawin upang maprotektahan ang aking sarili mula sa COVID-19?

Mahalagang tawagan ninyo ang healthcare provider ng inyong anak bago kayo magpunta sa kanilang tanggapan upang maihanda nila kayo para sa isang ligtas na pagbisita. Dapat kayong magsuot ng mga katanggap-tanggap na uri ng pantakip sa mukha kapag pumapasok sa isang healthcare facility tulad ng tanggapan ng doktor, klinika, o drugstore, para sa pagbisita ng inyong anak.

Tingnan din: Ano ang pinakamabisang uri ng face mask na dapat kong gamitin?

May mga tao na hindi kailangang magsuot ng face mask o iba pang katanggap-tanggap na uri ng pantakip sa mukha:

  • mga batang wala pang 2 taong gulang
  • sinumang may problema sa paghinga
  • sinumang hindi kayang mag-alis ng pantakip sa mukha sa kanilang sarili
  • mga taong inatasan ng kanilang healthcare provider na huwag magsuot ng face mask

Tandaan na kung ang inyong mga anak ay nasa pagitan ng edad na 2 at 8, dapat lamang silang magsuot ng face mask kapag nasa inyong bantay.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo