Bumalik sa panimula

Medikal

Ano ang pinakamabisang paraan upang hindi ako mahawa ng COVID-19?

Ang pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang inyong sarili at ang ibang tao mula sa COVID-19 ay ang pananatili sa bahay hangga’t maaari at pagsunod sa social distancing o pagdistansyang sosyal na 6 na talampakan o higit pa sa mga taong hindi ninyo kasama sa bahay.

Dalasan ang paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon nang 20 segundo o higit pa, at bawasan ang paghawak sa inyong mukha, lalo na sa mga mata, ilong, at bibig.

Umubo o bumahing sa tisyu o sa loob ng inyong nakatiklop na siko (hangga’t maaari, huwag sa kamay). Kung kailangan ninyong lumabas ng bahay, magsuot ng telang pantakip sa mukha na lapat sa inyong ilong, bibig, at baba.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo