Bumalik sa panimula

Medikal

Nag-positibo ang aking COVID-19 test. Paano ko maiiwasang makahawa ng iba?

Kung lumabas na positibo ang inyong COVID-19 test, maaari kayong makatulong na makabawas ng pagkalat ng sakit lalo na sa inyong mga kasama sa bahay at iba pang miyembro ng komunidad.

Kapag nakumpirma ninyo na kayo ay COVID-19 positive, humiwalay agad sa inyong mga kasama sa bahay. Mag-isolate sa isang kwarto kung saan kayo magpapalipas ng quarantine.

Kung walang sapat na lugar upang mag-isolate at marami kayong kasama sa bahay, mainam na magkaroon ng 6 na talampakang distansya sa pagitan ninyo at ng inyong mga kasama sa bahay.

Kung may mga kasama sa bahay na 65 taong gulang at pataas, o kayaā€™y may pre-existing condition, dapat silang nakabukod sa lahat dahil sila ay high risk at maaaring magkasakit nang malubha mula sa COVID-19.

Importante ang maayos na bentilasyon para mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Buksan ang inyong mga bintana at gumamit ng electric fan o air conditioner sa mga lugar na madalas palagian ng lahat.

Huwag tumanggap ng mga bisita habang naka-isolate. Umiwas sa paghawak sa mga alagang hayop dahil maaaring kumalat ang COVID-19 mula sa droplets o maliliit na patak na dumidikit sa balahibo o balat nila.

Sinumang lumapit nang 6 na talampakan sa inyo habang kayo ay may COVID-19 ay dapat ding mag-quarantine at magbantay ng sintomas ng sakit.

Kung may mga tao sa inyong paligid, magsuot ng kagamitang pamproteksiyon sa sarili tulad ng face mask, o telang pantakip sa mukha.

Sumunod sa mga panuto upang makabawas sa pagkalat ng sakit sa inyong tahanan at komunidad.

Kung kayo ay nahihirapang huminga, hindi makapagtanggal ng face mask nang walang tulong mula sa iba, o pinayuhan ng inyong doktor na huwag gumamit ng face mask, huwag magsuot ng face mask.

Kung hindi ninyo kayang magsuot ng face mask, dapat wala sa inyong kasambahay ang nakikisalamuha sa inyo habang kayo ay may sakit.

Kung kailangan nilang pumasok sa inyong kwarto upang bigyan kayo ng inyong mga pangangailangan, tulad ng pagkain o gamot, dapat silang magsuot ng kagamitang pamproteksiyon sa sarili tulad ng face mask at face shield. Pagkalabas ng kwarto, agad nilang dapat tanggalin at itapon ang mga kagamitang pamproteksiyon sa sarili at maghugas ng mga kamay.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo