Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Nakansela ang aking naturalization ceremony dahil sa COVID-19. Paano ako makakukuha ng bagong schedule?

Makakatanggap kayo ng abiso mula sa U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) kung mayroon kayong nakatakdang appointment para sa inyong naturalization ceremony.

Sumangguni sa closings page ng UCIS upang malaman kung bukas na ang Assistance Support Center (ASC) bago pumunta para sa inyong appointment.

Automatikong itatakda ng UCIS ang bagong petsa para sa lahat ng mga nakanselang mahahalagang ASC appointment dahil sa pansamantalang pagsasara ng mga tanggapan o magpapadala sila ng mga kaukulang abiso.

Ang mga taong kinakailangang magsadya sa mga ASC ay makakatanggap ng panibagong appointment letter sa pamamagitan ng isang liham.

Kung hindi kayo makakatanggap ng appointment notice o abiso sa pamamagitan ng liham 90 araw matapos ang muling pagbubukas ng iyong ASC, tumawag sa 800-375-5283.

Para sa karagdagang patnubay, magtungo sa: USCIS

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo