Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Nang-aaresto ba ang ICE sa mga ospital at iba pang mga medical facility?

Ang mga federal at state na batas sa privacy ay nagpoprotekta ng mga karapatan ng mga healthcare  provider at kanilang mga pasyente. Nililimitahan ng mga batas na ito ang pagsisiwalat ng personal na impormasyon, kabilang ang katayuan sa imigrasyon, sa mga opisyal at ahensya ng law enforcement. Sinusunod ng U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ang mga patakaran para sa mga "sensitibong lokasyon" na humahadlang sa mga ahente mula sa pag-aresto sa mga simbahan, paaralan, at ospital maliban sa mga pambihirang pangyayari.

Sa California, tinitiyak ng Senate Bill 54 ang pagpapatupad ng mga patakaran na naghihigpit sa pakikipagtulungan sa pagitan ng mga pampublikong healthcare facility at mga ahensya ng imigrasyon. Sa kabila ng mga ulat ng mga isolated na insidente sa buong bansa ng ICE na nagde-detain ng mga tao sa mga ospital, ang nabanggit na mga batas at patakaran ay nagpapatuloy na protektahan ang mga karapatan ng mga imigrante dito sa California.

Gayunpaman, maraming mga resource na maaari ninyong magamit upang maihanda ang inyong sarili kung makatagpo kayo ng ICE o iba pang nagpapatupad ng batas. Ang ACLU Southern California ay naglabas ng mga payo at protokol  upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay.

Tingnan din: Paano makakakuha ng paggamot sa COVID-19 ang mga taong hindi dokumento?

Source: ACLU

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo