Bumalik sa panimula

Mental Health at Wellness

Paano ko matutulungan ang aking teenager sa panahon ng COVID-19?

Nahadlangan ng pandemyang COVID-19 ang mga paraan natin upang makipag-ugnayan sa iba, lalo na para sa mga adolescent at young adult na kadalasang tinutuklas ang mundo sa pamamagitan ng kanilang mga social relationship.

Ito ang ilan sa mga paraan upang matulungan ninyo sila:

 • Magkaroon ng bukas na komunikasyon sa kanila, bigyan sila ng pagkakataon na magbahagi ng kanilang mga pangamba at mga pagkabalisa dulot  ng COVID-19. Maaaring kailangan nila ng tulong na maunawaan ang mga kumplikadong isipin at damdamin, lalo na kung nahiwalay sila sa kanilang mga kaibigan at hindi nila alam kung kailan nila muling magagawa ang mga normál na mga gawain sa labas ng bahay.
 • Patuloy na bahaginan ang bawat isa ng kaalaman tungkol sa COVID-19 at sa mga development na kaugnay sa inyong pang-araw-araw na buhay. Alam ninyo magaling sa teknolohiya ang inyong teenager, kaya makakatulong sila sa pagkuha ng impormasyon at mararamdaman ng inyong teenager na pinahahalagahan ang kanyang kontribusyon sa kanyang pamilya sa pagkuha ng mahahalagang impormasyon at serbisyo kaugnay sa COVID-19.
 • Hikayatin ang inyong teenager na makipag-kapwa sa kanilang mga kaibigan at ibang mga kamag-anak. Maaari kayong magsimula ng isang regulár na family conference call at maging mabuting halimbawa sa pagbuo ng makabuluhang pakikipag-ugnayan para sa kanila.
 • Kung napapansin ninyong dumaranas ang inyong teenager ng pag-iisa, pagkairita, matagal na pagkalungkot o kawalan ng motibasyon, kawalan ng kakayahang gumawa ng mga gawaing pang-araw-araw o mga takdang-aralin, at pag-iisip tungkol sa pananakit sa sarili o pagpapakamatay, maaari ninyo siyang tulungang mapagtagumpayan ang mga ito sa pamamagitan ng pag-ugnay sa kanya sa mga mental health resource para sa mga adolescent.

Ito ang isang gabay sa pagsuporta sa isang taong nagkakaroon ng suicidal thoughts mula sa Mental Health First Aid:

 • Suriin ang posibilidad ng pananakit sa sarili o pagpapakamatay
 • Makinig nang walang panghuhusga
 • Magbigay ng aliw at kaalaman
 • Hikayatin ang paghingi ng tulong ng mental health professional
 • Hikayatin ang pagtulong sa sarili at iba pang mga support strategy

Para sa panahon ng kagipitan, maaari kayong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga sumusunod na hotline:

 • 911
 • Ang Disaster Distress Helpline ng Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) sa 800-985-5990
 • Ang National Suicide Prevention Lifeline sa 800-273-8255
 • Ang Crisis Text Line sa pamamagitan ng pag-text ng TALK sa 741741

Para sa karagdagang patnubay, magtungo sa: CDC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo